WATERPOLO LEGA CAMPIONE     GRUPPO A                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP  
                      1 BARCELONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      2 JADRANSPLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      3 ORTIGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      4 PRIMORAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      5 ST-BUCHAREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        GRUPPO A2                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP  
                      5 PAYSD'AIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      6 SZOLNOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      7 YDRAIKOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      8 ZAGREB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        GRUPPO B1                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP  
                      9 BUDAPEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      10 KAZAN RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      11 RADNICKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      12 TERRASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        TOURCOING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        GRUPPO B2                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F4 GS S4 P. DR DP DP  
                      13 BRESCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      14 DIGIORADEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      15 ISTANBUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      16 VOULIAGMENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        GRUPPO A                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F5 GS S5 P. DR DP DP  
                      17 ADRIATIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      18 BERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      19 MARSEILLE FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      20 ORTIGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        PIRAEUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        PRO RECCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        GRUPPO B                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F6 GS S6 P. DR DP DP  
                      21 BRESCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      22 BUDAPEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      23 HANNOVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                      24 JADRANNOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        TBLISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                        ZODIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
10 GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE                SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT 1 BRESCIA 21 9 7 0 2 0 0 103 0 81 0   22    
22-feb-2022 B 17:00 HANNOVER MARSEILLE 7 14     7 14 2 PIRAEUS 15 9 5 0 1 3 0 92 0 74 0   18    
22-feb-2022 B 19:00 JUG ADRIATIC CRVENA ZVEZDA 17 11     17 11 3 BEOGRAD 15 9 5 0 2 2 0 125 0 91 0   34    
22-feb-2022 B 20:00 BUCHAREST BERLIN 5 16     5 16 4 BUDAPEST 12 9 4 0 4 1 0 102 0 84 0   18    
22-feb-2022 B 20:30 PRO RECCO OSC BUDAPEST 17 14     17 14 5 ZODIAC 12 9 4 0 2 3 0 102 0 80 0   22    
                  0 0 6 JADRAN SPLIT 9 9 3 0 0 6 0 88 0 103 0   -15    
                  0 0 7 RADNICKI 6 9 2 0 1 6 0 78 0 98 0   -20    
                  0 0 8 TBLISI 0 9 0 0 0 9 0 78 0 157 0   -79    
                  0 0   GRUPPO B                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
                      1 PRO RECCO 27 10 9 0 0 1 0 147 0 72 0   75    
                      2 MARSEILLE 21 9 7 0 0 2 0 102 0 76 0   26    
                      3 JUG ADRIATIC 21 10 7 0 0 3 0 121 0 101 0   20    
                      4 OSC BUDAPEST 12 9 4 0 1 4 0 102 0 110 0   -8    
                      5 HANNOVER 9 10 3 0 2 5 0 96 0 131 0   -35    
                      6 BERLIN 9 9 3 0 1 5 0 88 0 93 0   -5    
                      7 BUCHAREST 3 10 1 0 1 8 0 82 0 128 0   -46    
                      8 CRVENA ZVEZDA 3 9 1 0 1 7 0 89 0 116 0   -27    
                        GRUPPO G                              
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 BRESCIA 21 9 7 0 2 0 0 103 0 81 0   22    
                      2 PIRAEUS 15 9 5 0 1 3 0 92 0 74 0   18    
PROSSIMA GIORNATA 3 BUDAPEST 12 9 4 0 4 1 0 102 0 84 0   18    
luned́ 14 marzo 2022 4 ZODIAC 12 9 4 0 2 3 0 102 0 80 0   22    
INDIETRO>>>>>>>>>>>   GRUPPO H                              
  SQUADRE P.ti G V S N P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
1 JUG ADRIATIC 21 10 7 0 0 3 0 121 0 101 0   20    
2 OSC BUDAPEST 12 9 4 0 1 4 0 102 0 110 0   -8    
3 HANNOVER 9 10 3 0 2 5 0 96 0 131 0   -35    
4 BERLIN 9 9 3 0 1 5 0 88 0 93 0   -5    
3  
4  
   
   
5  
6  
7  
8  
   
   
   
   
   
                                   
                                   
                                   
                                   
  GRUPPO A                              
  SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP    
  BRESCIA 21 9 7 0 2 0 0 103 0 81 0   22      
  PIRAEUS 15 9 5 0 1 3 0 92 0 74 0   18 6    
  BUDAPEST 12 9 4 0 4 1 0 102 0 84 0   18 9    
  ZODIAC 12 9 4 0 2 3 0 102 0 80 0   22 9    
  BEOGRAD 15 9 5 0 2 2 0 125 0 91 0   34 0    
  JADRAN SPLIT 9 9 3 0 0 6 0 88 0 103 0   -15 3    
  RADNICKI 6 9 2 0 1 6 0 78 0 98 0   -20 6    
  TBLISI 0 9 0 0 0 9 0 78 0 157 0   -79 15    
  GRUPPO F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9    
  SQUADRE P.ti                              
  PRO RECCO 27 10 9 0 0 1 0 147 0 72 0   75      
  MARSEILLE 21 9 7 0 0 2 0 102 0 76 0   26 #    
  JUG ADRIATIC 21 10 7 0 0 3 0 121 0 101 0   20 #    
  OSC BUDAPEST 12 9 4 0 1 4 0 102 0 110 0   -8      
  HANNOVER 9 10 3 0 2 5 0 96 0 131 0   -35 12    
  BERLIN 9 9 3 0 1 5 0 88 0 93 0   -5 12    
  BUCHAREST 3 10 1 0 1 8 0 82 0 128 0   -46 9    
  CRVENA ZVEZDA 3 9 1 0 1 7 0 89 0 116 0   -27 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9    
  TBA 0 0 0 0 #VALORE! 0 0 0 0 0 0   0 3    
  GRUPPO G 0                       0 3    
  SQUADRE P.ti                              
  BRESCIA 21 9 7 0 2 0 0 74 0 57 0   17 #    
  PIRAEUS 15 9 5 0 1 3 0 68 0 49 0   19 #    
  BUDAPEST 12 9 4 0 4 1 0 65 0 58 0   7      
  ZODIAC 12 9 4 0 2 3 0 72 0 54 0   18 9    
  BEOGRAD 15 9 5 0 2 2 0 83 0 63 0   20 0    
  JADRAN SPLIT 9 9 3 0 0 6 0 60 0 75 0   -15 3    
  RADNICKI 6 9 2 0 1 6 0 58 0 70 0   -12 6    
  TBLISI 0 ## 0 0 #RIF! 9 0 54 0 108 0   -54 15    
  GRUPPO F 0 ## 0 0 #RIF! 0 0 0 0 0 0   0 9    
  SQUADRE 0                       0 6    
  PRO RECCO 0                              
  MARSEILLE P.ti                              
  JUG ADRIATIC 21 ## 7 0 #RIF! 3 0 84 0 61 0   23 #    
  OSC BUDAPEST 12 ## 4 0 #RIF! 4 0 68 0 73 0   -5 #    
  HANNOVER 9 ## 3 0 #RIF! 5 0 70 0 92 0   -22      
  BERLIN 9 ## 3 0 #RIF! 5 0 70 0 78 0   -8 12    
  BUCHAREST 3 ## 1 0 #RIF! 8 0 40 0 87 0   -47 9    
  CRVENA ZVEZDA 3 ## 1 0 #RIF! 7 0 63 0 84 0   -21 6    
  BRESCIA 21 ## 7 0 #RIF! 0 0 74 0 57 0   17 #    
    15 8 5 0 #RIF! 3 0 68 0 49 0          
    0                              
      ## 4 0 #RIF! 3 0 72 0 54 0          
      ## 0 0 #RIF! 0 0 83 0 63 0          
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
15 GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE  QUARTI FINALE
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT 1 2
3-giu-2021 1 13:00 1° GIRONE A 4° GIRONE B         0 0   1° GIRONE A 4° GIRONE B 0 0                         3 4
3-giu-2021 2 15:30 1° GIRONE B 4° GIRONE A         0 0   1° GIRONE B 4° GIRONE A 0 0                         5 6
3-giu-2021 3 18:00 2° GIRONE A 3° GIRONE B         0 0   2° GIRONE A 3° GIRONE B 0 0                         7 8
3-giu-2021 4 20:30 2° GIRONE B 3° GIRONE A         0 0   2° GIRONE B 3° GIRONE A 0 0                            
16 GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE  QUARTI FINALE                                      
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT                                      
8-giu-2018 5 16:00 4° GIRONE B 1° GIRONE A         0 0   4° GIRONE B 1° GIRONE A 0 0                            
8-giu-2018 6 17:30 4° GIRONE A 1° GIRONE B         0 0   4° GIRONE A 1° GIRONE B 0 0                            
8-giu-2018 7 19:00 3° GIRONE B 2° GIRONE A         0 0   3° GIRONE B 2° GIRONE A 0 0                            
8-giu-2018 8 20:30 3° GIRONE A 2° GIRONE B         0 0   3° GIRONE A 2° GIRONE B 0 0                            
17 GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE  SEMIFINALE                                      
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT                                      
4-giu-2021 9 13:00 L 1 L 4         0 0   L 1 L 4 0 0                            
4-giu-2021 10 15:30 L 2 L 3         0 0   L 2 L 3 0 0                            
4-giu-2021 11 18:00 W 1 W 4         0 0   W 1 W 4 0 0                            
4-giu-2021 12 20:30 W 2 W 3         0 0   W 2 W 3 0 0                            
17 GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE  FINALE                                      
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT                                      
5-giu-2021 9 13:00 L 1 - 7-8 POSTO L 2 - 7-8 POSTO         0 0   L 1 - 7-8 POSTO L 2 - 7-8 POSTO 0 0                            
5-giu-2021 10 15:30 W 2 5-6 POSTO W 1 - 5-6 POSTO         0 0   W 2 5-6 POSTO W 1 - 5-6 POSTO 0 0                            
5-giu-2021 11 18:00 L 1 L 2         0 0   L 1 L 2 0 0                            
5-giu-2021 12 20:30 W 1 W 2         0 0   W 1 W 2 0 0                            
                                     
VINCITORE                                      
COPPA CAMPIONI
PROSSIMA GIORNATA
domenica 5 giugno 2022
INDIETRO>>>>>>>>>>>
PROSSIMA GIORNATA
sabato 9 giugno 2018
INDIETRO>>>>>>>>>>>
LSF1 LSF2
WSF1 WSF2
LSF3 LSF4
WSF3 WSF4